Genom att klicka på denna länk hittar du formuläret för att inkomma med ett klagomål till oss.

Nedan finner du våra riktlinjer för hur Yeshin Norbu ska hantera klagomål och eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter. Du finner också instruktioner om hur man rapporterar klagomål via länken ovan. Syftet med proceduren är att så långt som möjligt komma fram till tillfredsställande lösningar för samtliga parter samt att upprätthålla en trygg miljö för de som kommer i kontakt med Yeshin Norbu. 

Klagomålsproceduren blir aktuell när ett klagomål framställs av en person eller en grupp som har, eller har haft, ett direkt samröre med Yeshin Norbu. Den blir också aktuell om Yeshin Norbu på något sätt blir medveten om eventuella brott mot den etiska policyn och/eller kränkningar av mänskliga rättigheter.

Klagomålsproceduren är utformad utifrån ett flertal policys som Yeshin Norbu är bundna av som FPMT-anknuten organisation. Vid eventuella tolkningsfrågor kan ytterligare vägledning finnas i följande policys. FPMTs etiska policy (i svensk översättning) innehåller etiska förhållningsregler och utgör en uppförandekod för personer knutna till Yeshin Norbu, med specialregler för vissa grupper. Protecting from Abuse Policy innehåller ytterligare stöd för den etiska uppförandekoden samt vägledning för hur kränkningar av mänskliga rättigheter ska hanteras inom organisationen. FPMTs Confidentiality Policy behandlar frågor om tystnadsplikt och sekretess. FPMT har även riktlinjer för klagomålsprocedurer i dokumenten Responding to a Grievance och Ethics and Protecting from Abuse

Yeshin Norbus allmänna riktlinjer för att adressera klagomål:

  • Yeshin Norbu har utsett tre skyddsombud som har till uppgift att utreda klagomål. 
  • Klagomålsprocessen ska baseras på jämnmod, medkänsla och en förståelse för orsak och verkan. Alla ska behandlas rättvist och lika. Skyddsombuden ska ha en förståelse för Dharma och kunna tillämpa denna i konflikter. De ska också kunna vara objektiva. Vidare ska de vara bekanta med de policys som ligger till grund för detta dokument, särskilt FPMTs etiska policy och Protection from Abuse Policy
  • Yeshin Norbu är måna om att respektera individers privatliv. Generellt föreligger tystnadsplikt angående personlig information. Det finns dock tillfällen där personlig information kan föras vidare om situationen kräver det, exempelvis till Yeshin Norbus skyddsombud under en klagomålsprocedur, om det finns en lagenlig skyldighet att lämna information vidare eller om det är nödvändigt för att skydda utsatta personer. Ett beslut att bryta tystnadsplikten sker endast efter att Yeshin Norbus skyddsombud konsulterats. Personen som informationen berör ska även informeras om att det de säger kan komma att föras vidare. Vid delning av information ska personens privatliv respekteras så långt som möjligt och endast de som behöver veta ska få ta del av informationen. Yeshin Norbu är även skyldig att följa bestämmelserna i GPDR vid behandling av personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.
  • Klagomål ska handläggas så skyndsamt som möjligt. De ska utredas så som sakens natur kräver det, med hänsyn till vad klagomålet rör och vem/vilka som är inblandade. I första hand ska klagomålet lösas internt. I exceptionella fall och om sakens natur kräver det kan en medlare involveras. Om parterna inte är nöjda med processens lösning kan den regionala klagomålskommittén eller den regionala koordinatorn kontaktas och tillfrågas om hjälp med att lösa konflikten. 
  • Om utredningen kommer fram till att det skett ett brott mot den etiska policy ska personen som brutit mot denna få en förklaring till varför deras beteende varit oetiskt och ges en chans att förklara sitt beteende. Om personen i fråga går med på att förändra sitt beteende i linje med den etiska policyn bör denne ges en chans att fortsätta hos Yeshin Norbu, om inte detta medför en risk för andra personer. Det kan krävas medling, terapi, utbildning och/eller disciplinära åtgärder innan, eller under tiden som personen återgår till att vara aktiv inom FPMT. Om beteendet är allvarligt, och det anses för skadligt för personen i fråga att fortsätta, kan denne stängas av från sin position, centret eller projektet. Likaså gäller om personen i fråga inte går med på åtgärderna, eller anses ha brutit mot den etiska policyn en andra gång. Alla disciplinära åtgärder måste ske i enlighet med svensk arbetsrätt.