Yin yoga kvällsretreat

08mar16:3019:30Yin yoga kvällsretreatVälkommen till tre timmars yin-yoga! Ge dig själv tid att slappna av och komma i kontakt med din kropp och ditt sinne.

Tid

(Måndag) 16:30 - 19:30(GMT+01:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

For English please see below

I denna långsamma typ av yoga frigör vi spänningar i bindväven, den kallas fascia och omger de flesta delar av kroppen, från de djupaste till de ytliga nivåerna. Denna vävnad är ganska ”trög” och behöver tid för att kunna släppa efter. Därför stannar vi några minuter i olika positioner, oftast ligger eller sitter vi på mattan och andas med närvaro och medvetenhet.

Som människor har vi skapat vanor under livet, som bildat mönster i både kropp och sinne och dessa är nära kopplade till våra tankar och känslor. Yin-Yogan hjälper oss att bli medvetna om våra mönster och stödjer oss att hitta vårt naturliga sätt att vara.

I början kallades yin-yoga för ”daoist-yoga” på grund av sin bakgrund i traditionell kinesisk medicin. Förutom bindväven behandlas även meridianer och akupunkturpunkter genom vilan i de olika positionerna. Yin-yoga är också influerad av mindfulness och den buddhistiska traditionen. Närvaro, medvetenhet och medkänsla är bland flera andra hjälpfulla nycklar för att möta möjligheter och hinder.

Yin är en av delarna av yin och yang och vi behöver båda dessa i livet. Dock tenderar vi i denna snabba värld, att spendera mycket tid i ”yang-läge” såsom ”att göra, styrka, fart, prestera, dynamisk, forcera, utåt”. Yin handlar om ”att vara, mjukhet, långsamhet, slappna av, släppa taget, ta emot, inåt”. Det råder ömsesidigt beroende mellan yin och yang och de kan inte existera utan varandra. När yin och yang är i balans upplever vi stunder av välbefinnande.

I yin-yoga kommer vi i kontakt med oss själva och vi kan få syn på våra värderingar, intentioner och syften i livet. Vanliga upplevelser är ökad flexibilitet, öppenhet och äkthet i kropp och sinne. Det vi lär om oss själva på yogamattan öppnar för nya perspektiv och medvetenhet om hur vi vill vara och agera i vardagen.

Om läraren
Gunilla är lärare i yin-yoga och mindfulness och har varit i kontakt med body-mind området sedan början av 80-talet. Hon arbetar som organisationskonsult och ledarcoach sedan många år och dessförinnan som legitimerad naprapat. I yin-yogan kombinerar hon kunskaper om kroppen, mindfulness, hälsa och ledarskap. Några av hennes lärare är Magdalena Mecweld, Camilla Sköld, Glen Svensson, Stephan Pende, Sangye Khadro, Roshi Joan Halifax och Isolde Matulessy.

PRAKTISK INFORMATION OCH HUR DU REGISTRERAR DIG

Datum: 8 mars
Veckodag: Måndag
Tid: 16:30-19:30
Språk: Svenska
Plats: På centret (3 platser, först till kvarn!*) och online via Zoom. *Om du vill delta på plats måste du ange det i fältet “Additional information” i kassan/Checkout när du köper din biljett*. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 400 kr.
Sista anmälningsdag: 4 mars
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Welcome to three hours of Yin-yoga – give yourself time to relax and get in contact with your body and mind.

In this slow pace kind of yoga we release tensions in the connective tissue. It is called the fascia and surrounds most parts in the body, from the deepest to the superficial levels. This tissue is rather stiff and needs time to let go of its tightness. Therefore we stay for some minutes in the different positions, mostly laying or sitting on the mat, breathing with presence and awareness. 

As human beings we have created habits throughout life, which have produced patterns in both body and mind and these are closely connected to our thoughts and emotions. The Yin-yoga helps us be aware of our patterns and support us finding our natural way of being. 

In the beginning, Yin-yoga was called “Daoist-yoga” because of its background in Traditional Chinese Medicine. Beyond the fascia, meridians and acupuncture points are also treated by resting in the different positions. Yin-yoga is also influenced by Mindfulness and the Buddhist tradition. Presence, awareness, and compassion are among other helpful keys to meet possibilities and obstacles.

Yin is one of the parts of Yin and Yang, and we need both of these in life. Although in this fast paced world we tend to spend much time in the “yang-mode” as in “do, strong, speed, performance, force, dynamic, outside”. Yin is about “be, soft, slow, relax, let go, receive, inside”. Interdependence prevails between Yin and Yang and they can’t exist without each other. When Yin and Yang are in balance we experience moments of well-being in life. 

In Yin-yoga we get in contact with ourselves and we can catch sight of our values, intentions and purpose in life. Experiences from Yin-yoga often include increased flexibility, openness and authenticity in both body and mind. What we learn about ourselves on the yoga mat opens up new perspectives and brings about awareness in how we will be and act in our daily life.

About the teacher
Gunilla holds teacher certificates in Yin-yoga and Mindfulness and has been in contact with the body-mind field since the beginning of the eighty’s. She works as an Organizational consultant and Leader-coach since many years and before that as Lic. Naprapath. In Yin-Yoga she combines knowledge about the body, mindfulness, health and leadership. Some of her teachers are Magdalena Mecweld, Camilla Sköld, Glen Svensson, Stephan Pende, Sangye Khadro, Roshi Joan Halifax and Isolde Matulessy.

PRACTICAL INFORMATION AND HOW TO REGISTER

Date: 8 March
Weekday: Monday
Time: 16:30-19:30
Language: Swedish
Location: At the centre (3 places; first come, first served!*) and online via Zoom. *If you want to participate at the centre you need to inform us about that in the field ”Additional information” in the checkout when buying your ticket*. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 400 SEK
Last day of registration: 4 Marcb
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Gunilla T Jonsson

    Gunilla T Jonsson

    Gunilla T Jonsson är Yin-yoga, Mindfulness Based Stress Reduction och Corporate Based Mindfulness Training lärare och medlem i Mindfulness-Based Teacher Association Sweden.
    Hon har arbetat som Organisationskonsult och Ledarcoach i många år och har dessförinnan flerårig arbetslivserfarenhet som Leg. Naprapat. I yin-yogan kombinerar hon kunskaper om kroppen, mindfulness, hälsa och ledarskap.
    Några av hennes lärare inom kroppsmedvetenhet och meditation är Camilla Sköld, Magdalena Mecweld, Isolde Matulessy, Glen Svensson, Stephan Pende, Sangye Khadro m.fl.