Detta är en upprepande händelse

Lamrim: the graduated path to enlightenment Module 2

04maj18:0020:00Lamrim: the graduated path to enlightenment Module 2A new course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on lamrim subjects

Tid

(Tisdag) 18:00 - 20:00(GMT-11:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

For English please see below

De stegvisa lärorna, också kända som lam-rim, tillhandahåller en struktur inom vilken alla Buddhas sutraläror får plats, från start till slut. Lam-rim visar tydligt hur alla läror hör ihop och är menad som en personlig instruktion för vår egna spirituella utveckling. 

Kursen Lamrin: den stegvisa vägen till upplysning är för dem som har studerat Discovering Buddshism eller andra program inom tibetansk Buddhism och som vill göra en genomgång av lam-rim och fokusera på meditation och reflektion. 

Den första timmen består av en föreläsning, följt av diskussion och avslutningsvis minst en halvtimmes meditation tillsammans över ett specifikt ämne inom lam-rim. 

Kursens struktur baseras på häftet “Kopan Monastery lam-rim outline” som sammansatts av Venerable Karin Valham. Det finns tillgängligt i vår bokshop. 

Texten är indelad i förberedande övningar och övningar av de s.k. small, medium och great scope av lam-rim. Övningarna inom varje scope är vidare indelade i flera ämnen som ska studeras och mediteras över. Eftersom en djupgående förståelse av alla ämnen inom de tre scopen är väsentlig för spirituell framgång, kommer Venerable Michael också att använda andra källor för lam-rimläror för att komplettera detta häfte. 

Det kommer troligtvis att ta ett och ett halvt till två år att gå igenom hela texten. Under våren 2021 kommer vi ha tid för två 7-veckorskurser, innehållande följande ämnen:

Small scope Modul 2: 7 veckor (med start den 4:e maj 2021)

 • Obeständighet och död
 • Dödsprocessen
 • Lidande i lägre existenstillstånd

De återstående ämnena kommer att studeras hösten 2021 och under år 2022. 

Small scope Modul 3: 6 veckor (hösten 2021)

 • Tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha
 • Karma, lagen om orsak och verkan

Medium scope

 • De fyra ädla sanningarna
 • Sanningen om lidandet
 • Den verkliga orsaken till lidande
 • Tolv länkar av samberoende uppkomst

Great scope

 • Jämnmod
 • Att generera Bodhicitta: det fullständigt öppna hjärtat
 • De sex perfektionerna
 • Samatha: stillhetsmeditation
 • Tomhet

Läs mer om våra buddhistiska kurser 

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 4 maj, 11 maj, 18, maj, 25 maj, 1 juni, 8 juni, 15 juni
Veckodag: Tisdag
Tid: 18:00-20:00
Språk: Engelska
Plats: På centret (6 platser, först till kvarn!* endast för kursdeltagare) och online via Zoom. *Om du vill delta på plats måste du ange det i fältet “Additional information” i kassan/Checkout när du köper din biljett*. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 910 kr / 150 kr online drop-in
Sista anmälningsdag: 1 maj
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig på kursen genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

The graded stage teachings, also known as the lam-rim, provide a structure into which we can fit all of Buddha’s sutra teachings, from start to finish. The lam-rim clearly shows how all the teachings fit together and is intended as a personal instruction for our own spiritual development.

Lamrim: the graduated path to enlightenment course is for those who have studied Discovering Buddhism or other study programs within Tibetan Buddhism and would like to do a review of lam-rim and focus on meditation and reflection.

There will be teachings during the first hour, followed by some time for discussion, and at least half an hour for doing meditation practice together on the specific lam-rim topic.

The course structure will be based on the booklet “Kopan Monastery lam-rim outline” compiled by Venerable Karin Valham. They are available in our book shop.

The text is divided into preliminary practices and the training of the small, medium and great scopes of the lam-rim. The specific training of each scope is further divided into various topics which are to be studied and meditated on. As an in-depth understanding on each of the topics of the three scopes is essential for one’s spiritual progress, Venerable Michael will also be using other sources of lam-rim teachings to compliment the simple outline and meditations of this booklet.

It will probably take a year and a half or two years to go through the whole text. During spring 2021 we will have time for two 7 week courses, covering the following topics:

Small scope Module 2: 7 weeks (starting on May 4, 2021)

 • Impermanence and death
 • The death process
 • Suffering in the lower realms of existence

The remaining topics will be studied in autumn 2021 and in 2022:

Small scope Module 3: 6 weeks (autumn 2021)

 • Refuge in Buddha, Dharma and Sangha
 • Karma, the law of cause and effect

Medium scope

 • The four noble truths
 • True suffering
 • True cause of suffering
 • Twelve branches of dependent arising

Great scope

 • Equanimity
 • Generating Bodhicitta; the totally open heart
 • The six perfections
 • Samatha: Calm abiding meditation
 • Emptiness

Read more about our Buddhist courses

Practical information and how to register

Course dates: 4 May, 11 May, 18 May, 25 May, 1 June, 8 June, 15 June
Weekday: Tuesday
Time: 18:00-20:00
Language: English
Location: At the centre (6 places; first come, first served!* only for full course participants) and online via Zoom. *If you want to participate at the centre you need to inform us about that in the field ”Additional information” in the checkout when buying your ticket*. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: 910 SEK / 150 SEK online drop-in
Last day of registration: 1 May
Registration/Buy ticket: You register for the course by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!