september, 2021

17sep(sep 17)19:0019(sep 19)16:00Kum nye Tibetan yoga: Weekend retreatKum Nye is a body and mind discipline consisting of movements, breathing exercises, and sitting meditations, that provides stress reduction, transforms negative patterns, and can be seen both as a spiritual discipline in itself and as a preparation for meditation and other spiritual practices.

Time

17 (Friday) 19:00 - 19 (Sunday) 16:00

Location

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Event Details

For English please see below

Helgen blir en fortsättning på retreaten i höstas, men det går fint att vara med även utan tidigare erfarenhet. Tema för helgen är: Avslappning i meditativ medvetenhet.

Kum Nye kallas yoga men liknar inte det vi vanligtvis förknippar med yoga. Alla kan delta och man behöver inte vara tränad för att få ut något av praktiken. Rörelserna rör sig mellan mjuka, lugna och mycket dynamiska, och det handlar inte om att göra dem “rätt”, utan att bli mer medveten om känslor och förnimmelser i kroppen. Genom rörelserna löses spänningar upp och ett inre helande startar. När vi går djupare rör vi oss mot stillhet, meditation och kontakt med vår inre kunskap.

Den här formen av Kum Nye är utformad av den tibetanske laman Tarthang Tulku. När han började undervisa i väst insåg han att de meditationer han lärde ut inte hade den effekt de var tänkta att ha. Studenter han mötte hade behov av att först vara mer närvarande i sina kroppar och känslor.

Praktiken leder till ökad öppenhet, stillhet, balans, och en känsla av att vara mer närvarande och levande. Vi rör oss och fokuserar på de känslor och förnimmelser vi känner i kroppen. Genom detta sker förändringar av sig självt. De delar som varit avstängda väcks upp, och de områden som varit överaktiva, oftast vårt huvud och tankar, lugnas ner och balans skapas.

Klicka här om du vill veta mer om Kum Nye

Vad kommer retreaten att ge mig?

  • Retreaten innehåller mycket praktik, så du får tillfälle att erfara vad Kum Nye har för effekt.
  • Du kommer att få ta del av teori som bidrar till förståelse för metoden.
  • Du lär dig övningar du kan fortsätta att praktisera hemma.

Kommentarer från tidigare deltagare

En yoga som verkar djupt i sinne och kropp och löser upp blockeringar och du känner dig hel och pigg när du gjort några yogapositioner. Du får en närvaro som gör det lättare att meditera.

En bedårande kurs. Jag har gjort yoga och mediterat i mer än 35 år och Kum Nye gav en kompletterade och inspirerande kunskap, visdom och kärleksfullhet. Väckte ny nyfikenhet…Tack!

Tydlig lärare och väldigt behaglig och givande yoga. Den löste upp energiblockeringar i kroppen.

Kände inte till Kum Nye sedan tidigare och blev överraskad av hur effektivt det är.

Bra kurs som kombinerar rörelser varvad med meditation, det påverkade kroppen på ett positivt sätt.

Jättekunnig lärare som var bra på att förklara och visa övningarna.

Yogan var välgörande, helande och vitaliserande.

Mjuk metod för att släppa spänningar.

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 17-19 september
Veckodag: Fredag-Söndag
Tid: Fredag 19:00-21:00, Lördag 10:00-16:00, Söndag 10:00-16:00
Språk: Svenska
Plats: På centret (7 platser, först till kvarn!*) och online via Zoom. *Om du vill delta på plats måste du ange det i fältet “Additional information” i kassan/Checkout när du köper din biljett*. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 1200 kr (hela helgen) OBS! Den här kursen ingår inte i Mental Gym Card. I mån av plats går det även att delta enbart fredag kväll, lördag eller söndag. Meddela oss per mail om du är intresserad av det, så kontaktar vi dig efter sista anmälningsdatum och meddelar om plats finns. (Biljettpris enbart fredag 300 kr, enbart lördag eller söndag 700 kr.)
Sista anmälningsdag: 13 september
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Kum Nye is called yoga but is not similar to what we usually associate with yoga. Everyone can participate and you do not need to be trained to get something out of the practice. The movements move between soft, calm and very dynamic, and it’s not about doing them “right”.

The movements dissolves tension in body and mind, and an inner healing takes place. As we go deeper, we move towards stillness, meditation and contact with our inner knowledge.

This form of Kum Nye is designed by the Tibetan Lama Tarthang Tulku. When he began teaching in the West, he realized that the meditations he was teaching did not have the effect they were supposed to have. The students he met needed to first be more present in their bodies and feelings.

The practice leads to increased openness, tranquility, balance, and a sense of being more present and alive. We move and focus on the feelings and sensations in the body. Through this, changes happen  by themselves. We create balance by awakening the areas that have been inactive or dull and calming down overactive areas, such as our heads and thoughts. 

Want to know more about Kum Nye?  

What will I take away into my daily life?

  • The retreat contains a lot of practice, so you have the opportunity to really experience the effects of Kum Nye.
  • You will also learn about the theory behind the method.
  • You will learn exercises you can continue to practice at home.

Comments from previous participants

A yoga that works deep in mind and body and dissolves blockages and you feel whole and alert when you have done some yoga positions. You get a presence that makes it easier to meditate.

An adorable course. I have been doing yoga and meditating for more than 35 years and Kum Nye provided a complementary and inspiring knowledge, wisdom and love. It aroused new curiosity… Thank you!

Clear teacher and very pleasant and rewarding yoga. It dissolved energy blockages in the body.

I did not know about Kum Nye before and I was surprised by how effective it is.

A good course that combines movements and with meditation, it affected the body in a positive way.

Very knowledgeable teacher who was good at explaining and showing the exercises.

The yoga was beneficial, healing and revitalizing.

A soft method for releasing tension.

Practical information and how to register

Course dates: 17-19 september
Weekday: Friday-Sunday
Time: Friday 19:00-21:00, Saturday 10:00-16:00, Sunday 10:00-16:00
Language: Swedish
Location: At the centre (7 places; first come, first served!*) and online via Zoom. *If you want to participate at the centre you need to inform us about that in the field “Additional information” in the checkout when buying your ticket*. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 1200 SEK (full weekend) Note! This course is not included in the Mental Gym Card. Subject to availability, it is also possible to participate only on Friday evening, Saturday or Sunday. Send us an email to let us know if you are interested in this, and we will contact you after the last registration date and let you know if there is a place. (Ticket price 300 SEK for Friday, 700 SEK for Saturday or Sunday)
Last day of registration: 13 September
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

more

Ticket Section Title

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Price 300.00kr1,200.00kr

Order Now
Inquire before buy
X
X
X
X